Osnovni

PLANIRANJE VASPITNO-OBRAZOVNOG RADA

 

U vrtiću „Naša Vila“u Zemunu vaspitno obrazovni rad se realizuje po modelu A Osnova programa vaspitno – obrazovnog rada sa decom predškolskog uzrasta.

U jaslicama, rad sa decom od 1 do 3 godine planiraće se na osnovu Osnova programa vaspitno – obrazovnog rada sa decom uzrasta do 3 godine na osnovu Zakona o osnovama sistema vaspitanja i obrazovanja  i pravilnika o osnovama programa vaspitno-obrazovnog rada sa decom do 3 godine.

*  U vrtiću rad sa decom uzrasta od 3 do 5,5 godina planiraće se na osnovu Osnova programa vaspitno-obrazovnog rada sa decom uzrasta od 3 do 5,5 godina  i Zakona o osnovama sistema vaspitanja i obrazovanja.

Rad se obavlja od 7 do 18 časova.

* U Pripremnom predškolskom programu  rad sa decom uzrasta od 5,5 do 6,5 godina planiraće se na osnovu Osnova programa vaspitno-obrazovnog rada sa decom uzrasta od 3 do 6,5 godina ( Zakon o osnovama sistema vaspitanja i obrazovanja, Sl. Glasnik RS br. 62/2003, 64/03, 58/04, 62/04)

Planiranje vaspitno-obrazovnog rada je uslovljeno: opštom koncepcijom vaspitanja, organizacijom života u predškolskoj ustanovi, dužinom boravka dece, formiranjem vaspitnih grupa i strukturom prostora.

Planiranje pedagoškog rada se odvija na tri nivoa: na nivou vaspitne grupe, nivou manje grupe dece i nivou individualnog deteta.

Vaspitno-obrazovni rad se planira na osnovu uočenih interesovanja dece (deteta), problema i uočenih teškoća.

U otvorenom sistemu vaspitanja (kako mi radimo) detaljan program učenja i obrazovanja nije dat unapred, već nastaje u interakciji dece, odraslih i sredine u kojoj borave. Stoga je planiranje kontinuiran proces, sastavni deo vaspitne prakse.

 

- PROGRAM NEGE I VASPITANjA DECE UZRASTA OD JEDNE DO TRI GODINE -

 

Organizacija celokupnog rada u jaslicama biće prilagođena biološkim i psihofizički potrebama i mogućnostima dece, zahtevima savremenih teorijsko- praktičnih saznanja i objektivnih okolnosti.

Aktivnosti iz oblasti nege i vaspitno – obrazovnog rada realizovaće se prema godišnjim planovima koji će tokom godine biti prilagođavani situacijama i karakteristikama grupe sa ciljem stvaranja optimalnih uslova za svestrani razvoj dece.

Stvaranje povoljne vaspitne sredine u kojoj će dete sticati iskustvo po svom sopstvenom programu koji će ga prevoditi u saznavanje sebe i svoje okoline, ali koju će dete moći menjati shodno svojim mogućnostima, u funkciji je osnovnog zadatka : da očuva, podstiče i oplemenjuje spontane izraze malog dete u odnosu na okolinu.

Posebni zadaci iz okvira pojedinih aspekata razvoja su :

a) Fizičko – senzorni razvoj :

- jačanje fizičkog razvoja dece kao osnove pravilnog razvoja svih organa,

- podsticanje razvoja pokreta,

- ovladavanje motorikom kao bitnim uslovom za razvoj deteta,

- podsticanje celovitog senzornog i perceptivnog razvoja,

- razvijanje navika.

B) Emocionalno – socijalni razvoj :

- pružanje pomoći u razvijanju slike o sebi i sticanje poverenja u svoje sposobnosti,

- pomaganje detetu u usvajanju osnovnih normi ponašanja u okviru osnovnih moralnih vrednosti,

- podsticanje pozitivnih i kanalisanje negativnih emocija,

- pružanje pomoći u prevazilaženju razvojnih teškoća dece na emocionalno – socijalnom planu,

- radosno i zadovoljno dete.

V) Saznajni razvoj :

- podsticati i negovati prirodnu radoznalost deteta u odnosu na svet koji ga okružuje,

- podržavati prirodnu mogućnost deteta da se uživljava u pojave i situacije,

- podsticati razvoj senzo – motorne inteligencije,

- podsticati verbalizaciju dečjih doživljaja i utisaka, bogatiti dečji govor,

- stvarati raznovrsne uslove za formiranje i ispoljavanje senzo – motornih i perceptivnih sposobnosti,

- PROGRAM PREDŠKOLSKOG VASPITANjA I OBRAZOVANjA DECE OD TRI GODINE DO UKLjUČIVANjA U PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM -

 

Opšti i jedinstveni cilj vaspitno – obrazovnog rada je da se doprinese celovitom razvoju deteta predškolskog uzrasta tako što će mu se pružiti uslovi i podsticaj da razvija svoje sposobnosti, proširi iskustva i izgradi saznanje o sebi, drugim ljudima i svetu.

Opšti cilj predškolskog vaspitanja obuhvata tri sfere razvoja i vaspitanja deteta :

-upoznavanje i ovladavanje samim sobom,

-razvijanje odnosa i saznanja o drugim ljudima,

-razvijanje saznanja o okolini i načinima delovanja na nju.

Vaspitni ciljevi ostvaruju se u predškolskoj ustanovi kroz niz spontanih situacija, slobodno odabranih ili zajedničkih aktivnosti pri čemu se koriste različita sredstva.

Vaspitač kao kreator vaspitno – obrazovnog rada u vaspitnoj grupi planira ukupan rad i vaspitnu sredinu polazeći od posmatranja i razumevanja potreba dece, radi u skladu sa tim planom i procenjuje njegove efekte.

Planiranje i realizacije vaspitno – obrazovnog rada vršiće se po modelu A, koji se oslanjaju na pozitivna iskustva vaspitača i obrazovne prakse i sadrži načela, ciljeve, sistem aktivnosti, organizaciju života i vaspitno – obrazovnog rada, saradnju sa porodicom i lokalnom zajednicom.

Naši prioritetni zadaci su:

-planiranje, realizacija i evidencija vaspitno – obrazovnog rada u vrtiću,

-struktuiranje vaspitno – didaktičkog materijala i životnog prostora u vrtiću,

-inoviranje vaspitno – obrazovnog rada u vrtiću,

-vrednovanje ostvarivanja programa i njegovih efekata.

Navedeni ciljevi i zadaci ostvariće se kroz sistem aktivnosti koji doprinosi pojedinih aspekata razvoja dečje ličnosti budući da teži sticanju iskustva i saznanja ostvariće se u skladu sa potrebama i mogućnostima svakog deteta.

 

- PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM –

 

Realizovaće se sa decom od 5,5 do 6,5 godina i obavezan je. Program će se realizovati po modelu A.

Posebni zadaci vaspitno – obrazovnog rada koji se odnose na razvijanje prirodnih potencijala deteta ostvariće se u nekoliko širih oblasti i to :

-u oblasti fizičkog i senzomotornog razvoja,

-u oblasti emocionalnog i voljnog razvoja,

-u oblasti moralnog – socijalnog,

-u oblasti intelektualnog razvoja.