Saradnja sa roditeljima

PROGRAM SARADNjE SA RODITELJIMA U VRTIĆU NAŠA VILA U ZEMUNU.

Roditelji naše dece su naši saradnici, svakodnevnom razmenom informacija podstičemo naš saradnički odnos i težimo da u budućnosti budemo partneri u realizaciji svih aktivnosti u „Našoj Vili“. S obzirom na sve veći značaj insitucionalnog zbrinjavanja dece i niza činilaca koji negativno utiču na vaspitnu funkciju porodice, organizacijom saradnje sa porodicom trudićemo se da:

-motivišemo roditelje za aktivno učešće u vaspitno – obrazovnom procesu u vrtiću,

-upoznamo  roditelje sa značajem i presudnom ulogom porodice u formiranju ličnosti,

-edukujemo roditelje u cilju usaglašavanja vaspitnih postupaka prema deci u vrtiću i kod kuće,

-motivišemo roditelje za veće angažovanje u vaspitanju dece u vidu psihičke potrebe deteta,

-upoznamo roditelje sa razvojnim karakteristikama i problemima ovog uzrasnog perioda,

-redovno upoznajemo roditelje sa aktivnostima i događajima u vrtiću.

Ove zadatke ostvarićemo kroz tri oblika saradnje sa porodicom:

-informativni nivo,

-edukativni nivo,

-nivo neposrednog učešća roditelja u radu vaspitne grupe.

Vaspitači i medicinske sestre, uglavnom kombinuju sva tri nivoa saradnje sa roditeljima, u zavisnosti od potrebe, ali je obavezno vršiti:

-informativni roditeljski sastanak na početku školske godine (u septembru),

-svakodnevne razmene informacija,

-uređenje panoa za roditelje ispred radne sobe jednom nedeljno ili prema potrebi,

-dve radionice sa aktuelnom tematikom (ispitivanje interesovanja putem upitnika),

-priredbe i pozorišne predstave za roditelje.

Direktorka „Naše Vile“ i stručni saradnici saradnju sa roditeljima ostvaruju:

-individualnim razgovorima,

-učešćem na nekim roditeljskim sastancima,

-stručnim predavanjima i diskusijama,

-direktno i indirektno učešće u svim javnim manifestacijama namenjenim roditeljima.